Status

Vandløb

Der findes ca. 285 km målsatte vandløb fordelt på 171 vandløbsstrækninger i Assens Kommune. Ca. 40 km af disse vandløb er rørlagte.

I Assens Kommune opfylder 110 km vandløb miljømålet og 145 km opfylder ikke miljømålet. Desuden har 30 km vandløb ukendt tilstand. Dette svarer til, at knap 40 % af de målsatte vandløb i kommunen opfylder miljømålet om høj eller god økologisk tilstand. Manglende målopfyldelse skyldes primært dårlige fysiske forhold og på nogle strækninger også spildevandsudledninger af forskellig art.

Nedenstående kortudsnit viser de målsatte vandløb i kommunen samt samlet økologisk tilstand, jf. vandområdeplanernes MiljøGIS.