Status

Grundvand

Tilstanden i grundvand vurderes ud fra den kvantitative og kemiske tilstand.

Ved god kvantitativ tilstand forudsættes, at indvindingsmængden pr. år ikke overstiger tilgængelig grundvandsressource. Endvidere må grundvandsstanden, ved menneskeskabte ændringer, ikke resultere i at overfladeområder ikke opnår deres miljømål, at der kan ske en væsentlig tilstandsforringelse, samt at der kan ske en væsentlig beskadigelse af terrestriske økosystemer, der er afhængige af grundvand.

Ved god kemisk tilstand for grundvand forstås, at der ikke er indikationer på saltvandspåvirkning eller anden påvirkning i grundvandsmagasinet og at EU’s grundvandskvalitetskrav ikke overskrides. Grundvandstilknyttede overfladevandområder skal kunne opnå deres miljømål, hvor der ikke kan ske forringelse af den økologiske eller kemiske kvalitet af disse. Der kan endvidere ikke ske beskadigelse af grundvandsafhængige terrestriske økosystemer.