Status

Kystvande

Tilstanden i kystvandene vurderes på baggrund af kvalitetselementerne dybdegrænse af ålegræs, klorofyl a og bundfauna.

For planterne anvendes dybdegrænsen for ålegræs - jo mere klart vandet er, jo større er dybdeudbredelsen af ålegræs. Klorofyl a anvendes som et mål for algebiomassen – jo flere alger, jo mere næringsstofbelastet vand. For bundfauna anvendes Dansk Kvalitetsindeks DKI2, som udtryk for sammensætning og tæthed af de bundlevende dyr.