Status

Søer

Tilstanden i søer vurderes på baggrund af kvalitetselementerne fytoplankton (alger), makrofyter (søvandplanter) og fisk samt klorofyl a, hvis der ikke er data for fytoplankton.

Søernes tilstand opdeles i forskellige kvalitetsklasser ud fra forskellige indeksvurderinger. Dansk Søplanteplanktonindeks (DSPI) anvendes ved vurderingen af fytoplankton, Dansk Søvandplanteindeks (DSVI) anvendes til vurdering af søvandplanterne og Danske Fiskeindeks for søer (DFFS) anvendes i vurdering af fiskenes tilstand.

Hvor det ikke er muligt, at anvende indeks for alger eller planteplankton, anvendes målinger af klorofyl-a koncentrationen i vandet. Klorofyl-a koncentrationen siger noget om, hvor mange alger der er i vandet. Jo større påvirkning af næringsstoffer jo flere alger i søen og jo mindre klart bliver vandet.