Status

Vandløb

Tilstanden for vandløb, søer og kystvande beskrives ved brug af 5 kvalitetsklasser (høj-, god-, moderat-, ringe- eller dårlig tilstand). Til vurdering af disse kvalitetsklasser anvendes kvalitetselementer som indikator, hvor et kvalitetselement kan være en specifik biologisk, fysisk eller kemisk parameter.

Tilstanden i vandløb vurderes på baggrund af kvalitetselementerne smådyr, fisk og vandløbsplanter.

Kvalitetselementet smådyr vurderes ud fra Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Ved brug af DVFI kan vandløbets tilstand vurderes ved at undersøge, hvilke smådyr der lever i vandet, da nogle smådyr kræver rent vand mens andre er mere tolerante over for forurening. Smådyrene er især følsomme over for spildevandspåvirkninger, og artssammensætningen i vandløbet giver derfor et billede af vandløbets tilstand. Fisk vurderes ved brug af Dansk Fiskeindeks for Vandløb, som er opdelt i to indeks. Et for vandløb med 3 eller flere fiskearter (DFFVa) og et for vandløb med 2 eller færre fiskearter (DFFVø). DFFVø er baseret på tætheder af ørredyngel. Fisk er især følsomme i forhold til de fysiske forhold i vandløbene. Vandløbsplanter vurderes ved brug af Dansk Vandløbsplanteindeks (DVPI).