Status

Spildevandsrensning i spredt bebyggelse

Krav til rensning af spildevand fra spredt bebyggelse er videreført i de statslige vandområdeplaner, og stammer oprindeligt fra de tidligere amtslige regionplaner. Kravene er fastsat som renseklasser for hvert opland i spredt bebyggelse. Ifølge den statslige Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn med tilhørende bekendtgørelser er der fastsat krav om, at der skal ske en indsats overfor ejendomme i spredt bebyggelse, hvor rensning af spildevandet ikke lever op til de renseklasser, der er fastsat for oplandene.

I Assens Kommune er ca. 3.400 ejendomme beliggende i spredt bebyggelse. I Assens Kommune er der sendt påbud til de ejendomme, som ikke opfyldte det fastsatte rensekrav, og langt de fleste har etableret et anlæg til forbedret spildevandsrensning eller er blevet kloakeret. Vandområdeplanernes krav om en indsats overfor ejendomme i spredt bebyggelse er således opfyldt, med undtagelse af de ejendomme, som er ubeboet eller lignende.

Spredt bebyggelse ved Helnæs Bugt.