Status

Renseklasser

Urenset spildevand fra ejendomme i spredt bebyggelse kan være medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i vandløb, søer og kystvande. Det er især spildevandets indhold af organisk stof, kvælstof og fosfor, som er belastende for tilstanden i vandområderne. For at forbedre tilstanden er det nødvendigt med bedre rensning af spildevandet fra ejendommene i spredt bebyggelse, inden det udledes.

Assens Kommune skal sikre gennemførelse af den forbedrede spildevandsrensning. De oplande, hvor der skal ske forbedring af spildevandsrensningen fra ejendomme i spredt bebyggelse, fremgår af statens Vandområdeplan 2015-2021 og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. For hvert opland er der angivet en renseklasse. Spildevandet fra ejendommene i oplandet skal renses i overensstemmelse med den renseklasse, der er fastsat for det enkelte opland.

I Assens Kommune er udpeget områder med renseklasse SO og SOP. For ejendomme beliggende i områder uden for oplande med rensekrav, vil der som minimum blive stillet krav om rensning svarende til SO, hvis der skal meddeles tilladelse til et nyt spildevandsanlæg eller hvis kommunen vurderer, at der kræves fornyet tilladelse til et eksisterende anlæg, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 2.

På nedenstående kort ses områder med renseklasse SO (orange) og SOP (rød).

Renseklasser omfatter forskellige renseniveauer/udlederkrav og ses af nedenstående tabel:

Renseklasser

BI5 (mod.) [mg/l]

Eller COD [mg/l]

NH3+NH4-N [mg/l]

Total-P [mg/l]

SOP

10

75

5

1,5

SO

10

75

5

 -

OP

30

125

 -

1,5

O

30

125

 -

 -

O: Reduktion af organisk stof; SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation; P: Reduktion af fosfor; BI5 (mod.): Modificeret BI5 analyse, hvor nitrifikationen forhindres; COD: Organisk stof. Kan benyttes som alternativ til BI5.

Eksempler på rensemetoder

Følgende anlæg vil kunne opfylde kravene til de angivne renseklasser:

Rensemetode

Renseklasser

 

O

OP

SO

SOP

Nedsivningsanlæg

x

x

x

x

Biologisk minirenseanlæg

x

x

x

x

Samletank

x

x

x

x

Pileanlæg

x

x

x

x

Biologisk sandfilter

x

 

x

 

Beplantet filteranlæg

x

 

 

Rodzoneanlæg

x

 

 

 

Tilladelse til samletanke meddeles som udgangspunkt ikke til ejendomme med helårsbeboelse.