Status

Assens Forsynings renseanlæg

Spildevandsrensningen i Assens Kommune er i dag tilrettelagt i en delvis decentral struktur, hvor rensningen af spildevand fra de kloakerede områder sker på 8 offentlige renseanlæg med meget varierende, godkendt anlægskapacitet fra 3.200 til 35.000 PE.

 Faktaboks – personækvivalent (PE)

Måleenhed for spildevandsmængde. En personækvivalent er 200 liter spildevand eller 60 gram BOD/BI5 pr. døgn svarende omtrent til, hvad en voksen person bidrager med pr. døgn. 

De 8 offentlige renseanlæg ejes af Assens Forsyning A/S, der ligeledes forestår drift, vedligeholdelse og administration af anlæggene.

De enkelte anlægs nuværende spildevandsbelastning er opgjort i personækvivalenter (PE). For at kunne vurdere anlæggets kapacitet er der angivet både en dimensioneret kapacitet og belastningen opgjort på baggrund af tilkoblede oplande.

Renseanlæg

Godkendt kapacitet [PE]

Belastning [PE]

Type

Recipient

Assens

35.000

13.071

MBNDK

Lillebælt, syd

Å Strand

9.130

4.026

MBNDK

Lillebælt, syd

Aarup

8.000

5.527

MBNDK

Brende Å (Lillebælt, Bredningen)

Haarby

7.800

5.203

MBNDK

Haarby Å (Helnæs Bugt)

Gummerup

6.500

7.099

MBNDK

Haarby Å (Helnæs Bugt)

Holmehave

6.000

5.497

MBNDK

Holmehave Bæk (Odense Fjord)

Vissenbjerg

6.000

7.866

MBNDK

Assenbølleafløbet (Lillebælt, Bredningen)

Tommerup St.

3.200

2.821

MBNDK

Brende Å (Lillebælt, Bredningen)

Tabel: M: Mekaniask; B: Biologisk; N: Nitrifikation; D: Denitrifikation; K: Kemisk fældning (fosforrensning).

Oplandet og ledningsnettet til hvert renseanlæg kan ses her. Desuden er hvert enkelt renseanlæg beskrevet i renseanlægsskemaerne.

Herudover ejer spildevandsselskabet et offentligt nedsivningsanlæg, som renser spildevandet fra de kloakerede områder på Bågø (180 PE).

Slamhåndtering

Ved rensning af spildevand på et renseanlæg dannes der slam. Slammet er den partikulære del af det organiske stof, kvælstof og fosfor, der adskilles fra spildevandet i efterklaringstanke på renseanlæggene.

Af de 8 renseanlæg sker slamhåndteringen på 4 af anlæggene ved slammineralisering, på 3 af anlæggene ved en sibåndspresse og på et anlæg ved en centrifuge.

Septisk slam fra enkeltejendommes bundfældningstanke køres til kommunens renseanlæg og behandles der, og det indgår derfor i den samlede slamhåndtering på renseanlæggene.

Øvrig bortskaffelse af spildevand

I særlige tilfælde kan Assens Kommune give tilladelse til alternativ bortskaffelse af spildevand, som f.eks. udsprøjtning af spildevand, særskilte udledere, fælles private spildevandsanlæg, vejanlæg m.v., jf. spildevandsbekendtgørelsens § 5. Ansøgning fremsendes til Assens Kommune. Der skal for disse former for spildevandsbortskaffelse tages stilling til, om bortskaffelsen er til hinder for en opfyldelse af målsætningerne for de modtagende vandområder, vandløb, søer og kystvande.