Status

Private ledningsanlæg

A/S Bryggeriet Vestfyen

I 2013 overgik A/S Bryggeriet Vestfyen (Faaborgvej 4, 5610 Assens) til det justerede betalingsprincip i relation til virksomhedens afledning af spildevand til Assens Forsyning A/S. Ved anvendelse af det justerede betalingsprincip er det et krav, at den pågældende ejendom for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning (spildevandsledning), som afleder direkte til et offentligt renseanlæg. Konkret betyder det, at A/S Bryggeriet Vestfyen via egen privat spildevandsledning er tilsluttet Assens Renseanlæg på Melvej.

Det er vandsektorloven, som giver mulighed for indførelse af det justerede betalingsprincip. Dette med henblik på, at betalingen af vandafledningsafgift kan blive mere omkostningsægte for meget vandforbrugende virksomheder, der får mulighed for at tilslutte sig direkte til et renseanlæg og alene betale for belastningen af renseanlægget.

Nedenstående kortudsnit viser placering af A/S Bryggeriet Vestfyens private spildevandsledning.

Tracé for privat ledningsanlæg for A/S Bryggeriet Vestfyen til Assens Renseanlæg på Melvej.

Det justerede betalingsprincip er indført for matrikel nr. 144-b, 145-a og 145-f Assens Markjorde (markeret med skrå skravering på ovenstående figur). I relation til spildevandsplanen er bryggeriet beliggende helt eller delvist i kloakoplandene AS29, AS33 og AS55. Hele bryggeriets fremstillingsvirksomhed foregår i opland AS29. Opland AS33 er uden betydning i denne sammenhæng, da kun en del af bryggeriets lagerhal er omfattet af dette opland. AS55 er den tidligere "Assens Hallen", som er erhvervet af bryggeriet til oplag mv..

Sanitært spildevand fra bryggeriets produktionsbygninger ledes sammen med bryggeriets processpildevand i den private spildevandsledning til Assens Renseanlæg. Sanitært spildevand fra den tidligere "Assens Hallen" afledes uændret til offentlig kloak. Tag- og overfladevand ledes til den offentlige regnvandsledning.