Bilag

Oplandsskema

I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personæ­kvi­va­lentbelastning (PE), kloa­keringsforhold, spildevands- og forurenings­mæng­der, renseforanstaltninger samt de vand- og forureningsmængder, der bereg­nings­mæssigt udledes til de enkel­te recipien­ter.

 Faktaboks - Oplandsskema

Et oplandsskema er en opgørelse over kloakoplandene med angivelse af areal, kloakeringsforhold, belastning i PE (personækvivalenter) fra bolig og erhverv samt oplysninger om regnbetingede udløb. Der er et skema for hver by.

Bilag - Oplandsskema