Skip til hoved indholdet
    Hjem Plan Klimatilpasning

Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig, og meget tyder på, at vi får mere varme, mere blæst og mere vand, globalt og lokalt.

Især vand kan give problemer. Regnbygerne bliver kraftigere og kloakkerne kan få svært ved at følge med, hvilket fører til, at spildevandet kan stuve op i kældre og på veje. Vandstanden i havene stiger, og ved hyppigere kraftigere storme risikerer vi, at havvand skyller ind over land.

Vandet kan oversvømme by og land, og det er vigtigt at gøre noget for at minimere skaderne.

I 2014 vedtog Assens Kommune den første Klimatilpasningsplan og Handleplan for klimatilpasning. Klimatilpasningsplanen er efterfølgende indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029 og indeholder bl.a. retningslinjer for klimatilpasning i Assens Kommune mens Handleplan for klimatilpasning beskriver indsatserne i de udpegede indsatsområder. I handleplanen er der udpeget 30 fysiske indsatsområder. Indsatsområderne er inddelt i tre prioriteringsgrupper med henholdsvis høj, mellem eller lav prioritet. Indsatserne er koncentreret omkring Assens, Glamsbjerg, Gummerup–Køng, Flemløse, Tommerup og Tommerup St.

Nogle af indsatserne i Handleplanen vedrører afløbssystemerne og kræver således en tæt koordinering og samarbejde mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S om spildevandsplanlægningen og prioriteten af indsatserne. Igennem spildevandsplanen sikres de nødvendige klimahensyn, når afløbssystemer skal etableres eller renoveres. Spildevandsplanen eller tillæg hertil kan fastsætte, at der gennemføres særlige klimarelaterede tiltag som alternativ til traditionel kloakering. I sådanne tilfælde kan spildevandsselskabet under visse forudsætninger via medfinansieringsbekendtgørelsen være med til at finansiere kommunale klimatilpasningsprojekter.

Assens Forsyning A/S kan være aktiv i løsning af problemer, der skyldes oversvømmelse i forbindelse med nedbørshændelser højere end serviceniveau i områder, der allerede er kloakerede for regnvand, eller som planlægges kloakeret for både regnvand og spildevand. I områder der kun er kloakeret for spildevand eller områder udenfor kloakoplande, er spildevandsselskabet ikke forpligtet til at finde afhjælpende klimatilpasningsløsninger.

I forbindelse med afdækningen af problemer og løsningsmuligheder i de enkelte områder afklares det nærmere, hvem der skal finansiere de forskellige tiltag (kommune, stat, private, pumpelag eller forsyningsselskab).

Klimatilpasnings i Tommerup

Assens Kommune har allerede gennemført flere mindre klimatilpasningsprojekter. Bl.a. har Assens Kommune og Assens Forsyning A/S i fællesskab udarbejdet en Regnvandsplan for Tommerup, som beskriver, hvordan tag- og overfaldevand fra byen skal håndteres i fremtiden.

I Tommerup har det nuværende afløbssystem ikke længere kapacitet til at håndtere de stigende vandmængder. Samtidig er der problemer med et rørlagt vandløb gennem byen, som landsbyen oprindeligt er vokset op omkring. Regnvandsplanen beskriver en række forskellige løsninger som f.eks. skybrudsveje på terræn, regnvandsbassiner og genåbning af rørlagt vandløb. Kombinationen af løsningen skal sikre, at Tommerup i fremtiden er bedre rustet til at håndtere kraftigere nedbør.

Fremtidige projekter

Assens Kommune står overfor at skulle gennemgå prioriteringen for kommende klimatilpasningstiltag. I den forbindelse udarbejder Assens Forsyning A/S oversvømmelseskort for de resterende delområder i kommunen, hvor det på grund af manglende kloakopmålinger ikke tidligere har været muligt at udarbejde oversvømmelseskort. På baggrund af oversvømmelseskortene og efterfølgende risikokortlægning vurderer Assens Kommune og Assens Forsyning A/S i fællesskab, hvor det vil være hensigtsmæssigt og økonomiske fordelagtigt at igangsætte klimatilpasningstiltag.

Den ændrede struktur for spildevand i Assens Kommune, hvor rensning af spildevand centraliseres på et nyt renseanlæg ved Assens By, fordrer at der gennemføres separatkloakering af kloaknettet flere steder. Når regn- og spildevand adskillelses bliver ledningsnettet dimensioneret således, at regnvandsledningerne kan modtage en større regnmængde end tidligere, da der tillægges en klimafaktor. Ved adskillelse af regn- og spildevand bliver ledningsnettet dermed mere robust overfor store regnmængder og risikoen for oversvømmelser mindskes. 

Medfinansieringsprojekter

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt medfinansieringsprojekter mellem Assens Kommune og Assens Forsyning A/S til indarbejdelse i planen. Såfremt der skal der igangsættes medfinansieringsprojekter, skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links