Plan

Fra fælleskloak til separatkloak

Af spildevandsplanens kortdel fremgår det hvilke områder, der skal separatkloakeres. Fornyelsesplanerne udarbejdes løbende og vil derfor også løbende blive annonceret på Assens Forsyning A/S’ nyhedsside.

På nuværende tidspunkt er der ca. 420 ha fælleskloakerede områder i kommunen svarende til ca. 3.300 ejendomme. Nedenfor er vist en oversigt over, hvor store arealer der forventes separatkloakeret i planperioden:

 Periode Areal [ha]   Antal ejendomme [Stk.]

Frem til 2020

120  700

2020 - 2025

190 1.500

2025 - 2027

50 500

I sidste spildevandsplanperiode er områder i Grønnemose og Dærup blevet separatkloakeret, og arbejdet med separering af områder i Gummerup, Flemløse/Voldtofte, Haarby og Assens er igangsat.

De konkrete områder, hvor der aktuelt er planer om at ændre et fællessystem til et separatsystem, fremgår af spildevandsplanens kortdel. Det drejer sig om følgende områder:

Byområde

Tidsplan

Gummerup

2015 – 2018

Flemløse/Voldtofte

2017 – 2019

Skallebølle

2018 – 2019

Haarby

2014 – 2020

Turup

2020 – 2021

Bred

2022 – 2023

Vissenbjerg

2021 – 2024

Skalbjerg

2023 – 2024

Aarup

2023 – 2026

Assens

2012 – 2027 *)

*) Solvænget: 2018. Nygade: 2019. Blomstervænget/Præstevænget/Kildevænget: 2021. Øvrige oplande i Assens: Efter 2021. 

Den ovenstående prioriterede rækkefølge, hvorefter der skal ske separering, kan løbende blive justeret, for eksempel pga. økonomiske forhold i projekterne eller samarbejdsprojekter med andre ledningsejere såsom fjernvarmeselskaber eller vandværker. Derudover kan myndighedsforhold eller særlige forhold i projektområderne, som f.eks. arkæologiske interesser, påvirke projekternes gennemførsel. De angivne anlægsår i tidsplanen er derfor kun estimerede.

Udtræden af spildevandsselskabet mht. regnvand

 I løbet af planperioden vil Assens Kommune og Assens Forsyning A/S i forbindelse med konkrete projekter vurdere, om det er miljømæssigt og/eller økonomisk fordelagtigt at lade en eller flere ejendomme i et område udtræde. Dette kræver, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, eller at det indføjes ved næste revision af spildevandsplanen.

I denne spildevandsplan er Blomstervænget og Præstevænget i Assens udpeget som nye områder, hvor der er mulighed for, at ejendomme kan udtræde af spildevandsselskabet for regnvand (tag- og overfladevand).

Overløb fra fælleskloak

I forbindelse med separering af de fælleskloakerede oplande vil stor del af de eksisterende overløbsbygværker i kommunen blive nedlagt i planperioden. Det betyder, at spildevand opblandet med regnvand ikke længere ledes ud i vandmiljøet ved kraftig regn.