Skip til hoved indholdet
  Hjem Plan Spildevandsstruktur

Spildevandsstruktur

Ud fra en overordnet analyse af spildevandsstrukturen i Assens Kommune er det politisk besluttet, at rensestrukturen i kommunen skal centraliseres.

Det vil sige, at indenfor denne spildevandsplans planperiode (2018-2027) skal de 8 eksisterende renseanlæg i kommunen nedlægges og et nyt renseanlæg ved Assens opføres.

På nedenstående kort ses placering af afskærende ledningsanlæg samt nuværende (markeret med rød cirkel) og fremtidig struktur (markeret med en stjerne).

Det viste ledningstracé for de afskærende ledninger fra Aarup til Assens er det bedste bud på placering af ledningerne på tidspunktet for vedtagelsen af spildevandsplanen. Der kan komme ændringer når de afskærende ledninger detailprojekteres.

Tidsplan

Antallet af renseanlæg reduceres til ét i løbet af denne planperiode. Nedlæggelse af de 8 eksisterende renseanlæg i kommunen forventes at følge nedenstående tidsplan:

Renseanlæg der nedlægges

År

Aa Strand

2020

Assens (Melvej)

2020

Gummerup

2020

Haarby

2020 

Holmehave

2021 

Tommerup St.

2022

Vissenbjerg

2025 

Aarup

2027

 

Fordele ved fremtidig spildevandsstruktur

Ved centralisering af renseanlægsstrukturen i form af ét ny renseanlæg ved Assens lægges bl.a. vægt på følgende fordele:

 • Et forbedret vandmiljø. Utidssvarende renseanlæg nedlægges og eksisterende udledninger til følsomme recipienter (vandløb og søer) fjernes i planperioden, da spildevand afskæres fra de mindre renseanlæg til det nye renseanlæg ved Assens. Samtidigt opnås en bedre rensning og dermed samlet set en mindre belastning af miljøet.
 • Bedre forsyningssikkerhed. De næste 5-10 år gennemføres planlagte saneringsprojekter i byerne, så disse på sigt kan afskæres til det nye Assens Renseanlæg.
 • Bosætning og erhvervsfremme. Det nye Assens Renseanlæg giver stor fleksibilitet med hensyn til by- og erhvervsudvikling, da udvidelse af rensekapaciteten på anlægget muliggøres.
 • Serviceniveauet for borgerne kan opretholdes på nuværende niveau.
 • Driftsoptimering. Den planlagte centralisering giver mulighed for en væsentlig reduktion i driftsudgifter dels på grund af bedre og mere stabil drift på renseanlægget, dels på grund af reduktion af transportafstande for forsyningsselskabets driftspersonale.
 • Øget fremtidssikring. Det nye Assens Renseanlæg er forberedt for fremtidige krav om f.eks. yderligere rensning for mikroorganismer og miljøfarlige forurenende stoffer.
 • Klima- og energioptimering. Anlægget skal være med til at understøtte Assens Kommunes klimamål om at kommunen skal have en CO2-neutral drift i 2029 og at Assens Kommune skal være en CO2-neutral geografisk enhed i 2042.

Miljøkonsekvenserne ved strukturændringen er detailvurderet og nærmere beskrevet i den til spildevandsplanen hørende miljørapport, som er udarbejdet i forbindelse med miljøvurderingen af spildevandsplanen.

Ved behov vil Assens Forsyning A/S gennemføre kompensationshandlinger i vandløb, hvis nedlæggelse af et renseanlæg medfører, at vandføringen i et vandløb påvirkes enten i nedadgående eller opadgående retning. Kompensationshandlinger kan bestå af vandløbsrestaurering, medfinansiering af vådområdeprojekter eller lignende.

Spildevandsstruktur

Assens Forsyning A/S planlægger, på baggrund af principbeslutning i Assens Kommunes Byråd den 28. januar 2015, at centralisere spildevandsrensningen i Assens Kommune med rensning af spildevand fra hele kommunen på ét stort nyt Assens Renseanlæg.

Assens Renseanlæg skal etableres med de nyeste teknologier, der skal sikre, at anlægget bliver blandt de mest effektive anlæg i Danmark. Der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport for det nye Assens Renseanlæg.

Anlægget skal rense effektivt og forbruge mindst muligt energi i renseprocesserne. På renseanlægget skal endvidere produceres bioenergi ved udrådning af bl.a. spildevandsslam. Ved hjælp af biogassen produceres el og varme til både internt brug og til salg.

Placering

Byrådet i Assens Kommune besluttede i april 2016, at det nye højteknologiske renseanlæg ved Assens skal ligge syd for Faaborgvej. Beslutningen er truffet på baggrund af bl.a. indkomne høringssvar i for-offentlighedsfasen.

Det nye renseanlæg skal helt præcist ligge i den vestlige del af erhvervsområdet ved Fåborgvej (ved Egebjergvej/Fåborgvej). Beslutningen er truffet af kommunens Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg på baggrund af et Visionsoplæg. 

Illustration af, hvordan det nye renseanlæg kan komme til at se ud - set fra luften.

 

Data for nyt Assens Renseanlæg

Rammerne for det samlede anlæg er som følger:

 • Nyt renseanlæg med en kapacitet på 100.000 PE (personækvivalenter = den mængde spildevand en person bidrager med pr. døgn). Renseanlæggets kapacitet er fastsat ud fra den nuværende belastning på de 8 mindre renseanlæg samt prognose for byudvikling mv.. Renseanlægget har således en overkapacitet på 35 %. Den dimensionsgivende hydrauliske belastning er fastsat til 1.080 m³/h.Desuden afsættes areal til evt. fremtidig udvidelse af anlægget.

 • Et biogasanlæg (rådnetanke) til behandling af spildevandsslam, septisk slam, fedt, industrispildevand og KOD-pulp med tilhørende gasmotoranlæg for udnyttelse af biogassen. 

 • Et modtageanlæg for industrispildevand og KOD-pulp, som kan anvendes direkte i rådnetankene til produktion af biogas.

 • Administrationsbygning, lager og værkstedsfaciliteter.

 • Besøgsfaciliteter med bl.a. skoletjeneste, offentlig adgang til udsigtsplatforme, stier mv. ved anlægget.

 

Illustrationsplan, der viser hvordan det nye Assens Renseanlæg kan komme til at tage sig ud.

 

Assens Forsyning deltager i et fyrtårnsprojekt (HEPWAT), der har til formål at udvikle nye løsninger til rensning af spildevand, som kan anvendes på det nye renseanlæg. Fyrtårnsprojektets mål er bl.a. at introducere nye processer og proceskombinationer, som både forøger renseanlæggets evne til at omdanne organisk stof til bioenergi og samtidigt bruger mindre energi.

Desuden søges at udnytte den allernyeste pumpe- og dataopsamlingsteknologi i afløbssystemet, som gør det muligt at lave en intelligent samstyring af renseanlægget og pumperne i afløbssystemet. Dermed bliver det muligt f.eks. at styre tilledningen af spildevand, når det er optimalt for både renseprocesser og energiproduktion på renseanlægget. Den intelligente styring kan også gøre det muligt at forbruge energi på tidspunkter, hvor elprisen er mindst og producere energi hvor elprisen er højest. Læs mere om HEPWAT her.

Det nye Assens Renseanlæg vil således være i stand til at udnytte spildevand som en ressource til produktion af el og varme. Anlægget vil også kunne producere el- og varme ved hjælp af tilkørte fraktioner såsom septisk slam, fedt og industrispildevand fra virksomheder i kommunen.

Anlægget vil også være forberedt til at modtage KOD-pulp (Kildesorteret Organisk Dagrenovation i flydende form). Organisk affald som f.eks. madrester fra husholdninger kan således også anvendes til biogasproduktion og dermed produktion af el og varme.

Anlægget skal være med til at understøtte Assens Kommunes klimamål om, at kommunen skal have en CO2-neutral drift i 2029, og at Assens Kommune skal være en CO2-neutral geografisk enhed i 2042.

Det nye Assens Renseanlæg indrettes med fremvisningslokale, hvor det vil være muligt at formidle viden om spildevandsrensning for blandt andet skoleklasser.

Der etableres desuden et rekreativt stisystem omkring renseanlægget, som skal forbinde området med omkringliggende rekreative områder. Det er samtidigt hensigten, at der udvikles løsninger, som gør det muligt at få oplysninger om renseanlæggets funktioner, når man går på stisystemet via f.eks. apps til smartphones.

 

 

Funktionen af pumpestationer er at løfte (transportere) spildevand, hvor det ikke er anlægsteknisk/økonomisk muligt at aflede spildevandet via gravitation, hvor spildevandet løber af sig selv.

De eksisterende pumpestationerne renoveres løbende efter behov.

I forbindelse med gennemførelse af renseanlægsstrukturen skal der etableres en række større pumpestationer. Etablering af pumpestationer ved de eksisterende renseanlæg skal koordineres med, hvordan renseanlæggene i øvrigt nedlægges (eventuelt genbrug af bygninger, tanke m.v.).

Ved nykloakeringer kan der ligeledes være behov for etablering af mindre pumpestationer. Det samlede omfang af nye pumpestationer er endnu ikke kendt.

Pumpestation ved Sandager.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links