Skip til hoved indholdet
    Hjem Plan Vandområdeplaner 2015-2021

Vandområdeplaner 2015-2021

Ifølge statens vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser skal Assens Kommune gennemføre en række konkrete indsatser med henblik på opfyldelse af miljømålet for overfladevandområder i kommunen.

Dette afsnit beskriver, hvilke indsatser der skal gennemføres i forhold til vandløb, søer, kystvande og forurening fra punktkilder.

Faunaspærring i Brændholdtafløbet.

Vandområdeplaner 2015-2021

Vandløbsindsatser til forbedring af den fysiske tilstand i vandløb omfatter restaureringstiltag og fjernelse af fysiske spærringer.

I Assens Kommune skal der i perioden 2015-2021 gennemføres restaureringstiltag på i alt ca. 35 km vandløb og fjernes 14 fysiske spærringer. Restaureringstiltagene består bl.a. af udlægning af groft materiale, udskiftning af bundmateriale, etablering af træer, genslyngning, åbning af rørlagte vandløbsstrækninger samt etablering af sandfang.

Desuden skal der gennemføres indsatser for at reducere tilførslen af organisk stof til vandløbene fra punktkilder. Læs mere om punktkilder.

 

Indsats til forbedring af tilstanden i søer omfatter restaureringer, reduktion af fosfortilførsel gennem etablering af fosfor-vådområder samt begrænsning af forurening fra punktkilder.

I Assens Kommune skal der i perioden 2015-2021 gennemføres 2 restaureringer af hhv. Søholm Sø ved Glamsbjerg og Sønderby Sø ved Ebberup. Restaureringsindsatser omfatter fosforfældning med aluminium og/eller biomanipulation.

Desuden skal der gennemføres indsatser for at reducere tilførslen af især fosfor til søerne fra punktkilder. Læs mere om punktkilder.

Sønderby Sø.

Indsats til forbedring af tilstanden i kystvande omfatter bl.a. reduktion af kvælstoftilførsel gennem etablering af kvælstof-vådområder, gennemførelse af lavbundsprojekter samt begrænsning af forurening fra punktkilder.

Assens Kommune er beliggende indenfor hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn og 1.13 Odense Fjord. Den kommunale indsats for kystvandene gennemføres på hovedvandoplandsniveau og koordineres via en tværkommunal styregruppe i hvert hovedvandopland – en vandoplandsstyregruppe.

I hovedvandopland Lillebælt/Fyn skal der i perioden 2015-2021 etableres vådområder til reduktion af 69 ton kvælstof/år og for Odense Fjord 108 ton kvælstof/år. Desuden skal der gennemføres lavbundsprojekter svarende til reduktion af hhv. 10 og 11 ton kvælstof/år i de to hovedvandoplande.

Desuden skal der gennemføres indsatser for at reducere tilførslen af kvælstof til kystvandene fra punktkilder. Læs mere om punktkilder.

Med henblik på at opfylde miljømålet for vandløb, søer og kystvande skal der gennemføres indsatser til begrænsning af forurening fra punktkilder. Disse indsatser er forbedret spildevandsrensning i spredt bebyggelse, reduceret spildevandsbelastning fra regnbetingede udløb og forbedret spildevandsrensning på renseanlæg.

I Assens Kommune skal der i perioden 2015-2021 gennemføres forbedret rensning på minimum 14 ejendomme i spredt bebyggelse. Desuden udestår et antal ejendomme fra første vandplanperiode, hvor minimumskravet var 775 ejendomme. Se om din ejendom ligger i et område med krav om forbedret spildevandsrensning her.

Der skal gennemføres en indsats over for udledning af spildevand fra regnbetingede udløb fra fælleskloakerede områder. I Assens Kommune skal spildevandsbelastningen fra i alt 12 regnbetingede udløb reduceres. Det drejer sig om 11 udløb ved Glamsbjerg og 1 udløb ved Vissenbjerg. Indsatsen strækker sig over to vandplanperioder, hvor 40 % af indsatsen skulle være gennemført inden 30. oktober 2016 og 60 % i anden planperiode 2015-2021.

Med hensyn til tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer til vandmiljøet bemærkes det, at hvis miljøkvalitetskravene overskrides i et vandområde, skal de berørte kommuner finde årsagen til forureningen ved kildeopsporing i oplandet samt sørge for at få standset tilførslen af de miljøfarlige forurenende stoffer, der er medvirkende årsag til, at miljømålet for vandområdet ikke er opfyldt. Dette kan f.eks. være ved at revidere udledningstilladelser eller meddele påbud.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links