Plan

Vandområdeplaner 2015-2021

Ifølge statens vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser skal Assens Kommune gennemføre en række konkrete indsatser med henblik på opfyldelse af miljømålet for overfladevandområder i kommunen.

Dette afsnit beskriver, hvilke indsatser der skal gennemføres i forhold til vandløb, søer, kystvande og forurening fra punktkilder.

Faunaspærring i Brændholdtafløbet.