Skip til hoved indholdet
    Hjem Retningslinjer Dimensioneringskriterier for ledninger

Dimensioneringskriterier for ledninger

Alt efter opgaven kan der anvendes forskellige beregningsniveauer, som beskrevet i skrift 27. I Skrift 27 beskrives 3 beregningsniveauer.

Beregningsniveauerne er:

  • Niveau 1: Den rationelle metode. Dimensioneringsmetode for mindre afløbssystemer. Den dimensionsgivende regnintensitet ganges med befæstet areal (tid-areal-metoden). Arealet defineres her som den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad (indsæt link til relevant afsnit på sub-sitet med befæstelsesgrader).

  • Niveau 2: Dynamisk model kombineret med CDS-regn. Analyse af forholdsvis ukomplicerede afløbssystemer. Dette niveau kan klare en vis mængde kompleksitet, men bør ikke indeholde vandbremser, styring, permanent fyldte ledningsstrækninger og bassiner, der bestemmer afstrømning i en dominerende grad.

  • Niveau 3: Dynamisk model kombineret med historisk regn. Analyse af komplicerede afløbssystemer. Dette beregningsniveau er specielt egnet til bassiner, vandbremser, automatisk styring, permanent vandfyldte ledninger, store og små fald i ledninger og andre former for komplicerede forhold eller reguleringer.
Faktaboks – Beregningsprogrammer

MIKE URBAN er et program til beregning på afløbssystemet af bl.a. opstuvning og overløb til vandområder.
MIKE FLOOD kobler afløbssystemet med en terrænmodel og viser, hvordan vandet vil samle sig på overfladen.

CDS-regn (Chicago Design Storm) er en statistisk dimensioneringsregn, som kan konstrueres for en vilkårlig gentagelsesperiode.
LTS (Long Term Statistics) er en langtidssimulering med en historisk regnserie.

 Beregningsniveau 1 bør kun benyttes ved dimensionering af ukomplicerede afløbssystemer.

Sikkerhedstillæg ved dimensionering

Det skal tilstræbes at foretage beregninger, der er så tæt på virkeligheden som muligt, således vælges sikkerhedstillæggene ved hjælp af nedenstående formel fra Skrift 27. Sikkerhedsfaktorerne skal påføres afstrømningen fra den lokale regnserie (qlokal), således, at den dimensionsgivende afstrømning beregnes som:

qdesign = fregnserie * fklima * ffortætning * fmodel * qlokal

De sikkerhedstillæg, som skal anvendes, er beskrevet nedenfor.

De sikkerhedstillæg, som skal anvendes, er beskrevet nedenfor.

Klimafaktor (fklima)

Klimafaktoren skal fastsættes i forhold til det konkrete projekt og tidshorisonten forbundet dermed, da klimafaktoren skønnes at afhænge lineært af planlægningsperioden.

Senest har Spildevandskomitéen udsendt Skrift 30 omhandlende ”Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter”. I dette skrift anbefales det fortsat at bruge sikkerhedsfaktorerne fra Skrift 29, men ved robusthedsundersøgelser af et system eller beregning af worst-case scenarier kan der bruges ekstra høje sikkerhedsfaktorer.

Klimafaktoren er afhængig af regnens varighed, men som anbefalet i Skrift 30 anvendes samme klimafaktor uanset varighed.

 Gentagelsesperiode

Klimafaktor ved planlægningshorisont på 100 år 

 2 år

 1,2

 10 år

 1,3

 100 år

 1,4

Fortætningsfaktor (ffortætning)

Byfortætningen beskriver hvordan byens befæstede flader vil udvikle sig i fremtiden. Der skal generelt anvendes en sikkerhedsfaktor for fortætning på 1,1 – 1,15. For Assens midtby vurderes befæstelsesgraden ikke at ændre sig i fremtiden og her benyttes en faktor på 1,0. Fortætningsfaktoren aftales med Assens Kommune i hvert enkelt tilfælde.

Statistisk usikkerhedsfaktor/modelusikkerhed (fmodel)

Ved dimensionering med beregningsniveau 2 og 3 varierer modelusikkerhedsfaktoren fra 1,05 til 1,2. Ved ukalibrerede modeller anvendes 1,2, som gradvist kan reduceres til 1,05 for en grundigt kalibreret model.

Ved statusberegninger regnes der med sikkerhedsfaktor 1,0.

Samlet sikkerhedstillæg

For dimensionering af ledninger anvendes følgende sikkerhedstillæg:

Statistisk usikkerhed: 1,05 - 1,2
Fortætning: 1,0 – 1,15
Klimatillæg: 1,2 – 1,4

Ved bassindimensionering anvendes klimatillæg, som ovenfor, afhængig af gentagelsesperioden. Der anvendes ikke tillæg for statistisk usikkerhed og fortætning.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links