Skip til hoved indholdet
    Hjem Retningslinjer Funktionspraksis

Funktionspraksis

Assens Forsyning A/S er som udgangspunkt ansvarlig for, at det offentlige afløbssystem er dimensioneret korrekt og fungerer forsvarligt, så det ikke giver anledning til oversvømmelser. Borgeren kan imidlertid ikke kræve, at et afløbssystem skal dimensioneres således, at oversvømmelser er udelukket under alle tænkelige forhold. Uanset hvor meget afløbssystemet udbygges, kan det ikke undgås, at der forekommer ekstremt kraftige regnskyl, som vil forårsage oversvømmelser. Derfor dimensioneres afløbssystemet til at tage en bestemt mængde regnvand ud fra en overordnet betragtning om, hvor meget regnvand der erfaringsmæssigt og teoretisk kommer i kloakkerne ved regnskyl, og hvor ofte man vil acceptere opstuvning til en kritisk kote. Dette niveau kaldes kommunens serviceniveau.

I Spildevandskomitéens Skrift 27 fastsættes dette serviceniveau overfor borgerne. Serviceniveauet er fastsat ift. oplevede hændelser og er således ikke direkte afhængigt af dimensioneringen.

Faktaboks – Spildevandskomitéens skrifter

Spildevandskomitéen tager initiativ til forsknings- og udviklingsopgaver i Danmark og publiceres resultaterne heraf ved udgivelse af såkaldte skrifter. Udgivelsen af skrifterne har været en afgørende forudsætning for udformning og udvikling af den faglige praksis indenfor spildevandsområdet.

Skrifterne dækker over anbefalinger og normer vedr. projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav. Der er tradition for at definere kravene til afløbs- og spildevandsteknikken ud fra hensyn til samfundets behov for derigennem at mindske gener i forbindelse med f.eks. oversvømmelse og forurening af recipienter.

Spildevandskometéens Skrift 27, vedr. beskrivelse af funktionskrav: Funktionskravene formuleres altid ud fra kombinationen af veldefinerede kritiske koter og en mindste gentagelsesperiode for opstuvning til dette niveau. Kravene skal gælde overalt i afløbssystemet.

Spildevandskomitéens Skrift 30vedr. opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter: Indeholder en anbefaling om fortsat at følge principperne i Skrift 27 samt klimafaktorerne fra Skrift 29. Herudover anbefaler Skrift 30 at supplere med et sæt høje klimafaktorer til vurdering af robusthed.

Spildevandskomitéens Skrift 31 vedr. serviceniveau for vand på terræn: Det anbefales, at der lokalt kan afviges fra kommunens fastsatte serviceniveau, hvis det kan påvises at være samfundsøkonomisk fordelagtigt. Samtidig åbnes der op for, at der kan fastlægges differentielt serviceniveau inden for en kommune.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links