Skip til hoved indholdet
    Hjem Retningslinjer Offentlige og private spildevandsanlæg

Offentlige og private spildevandsanlæg

Ved offentlige spildevandsanlæg forstås renseanlæg, hovedkloakledninger, bygværker, bassiner, udløb m.m., hvor ét eller flere spildevandsselskaber har ansvaret for anlæggenes etablering, drift og vedligeholdelse.

I Assens Kommune er det Assens Forsyning A/S, der varetager etablering, drift og vedligeholdelse af de offentlige spildevandsanlæg. Ledningsanlæg beliggende uden for spildevandsplanens kloakoplande, hvis funktion udelukkende er afvanding af veje drives og vedligeholdes af vejejeren, f.eks. Assens Kommune eller Vejdirektoratet.

Anlæg til forbedret spildevandsrensning i det åbne land, som etableres via kontraktligt medlemskab af spildevandsselskabet, er privat og ejes af grundejeren, men anlægget drives og vedligeholdes af Assens Forsyning A/S. Det betyder, at grundejeren er ansvarlig for forsikring af anlægget.

Alle øvrige kloakanlæg er private, herunder stikledninger eller renseforanstaltninger på privat grund.

I tilfælde af, at flere ejendomme er fælles om brug af ét spildevandsanlæg, betegnes dette ”fællesprivat”. Før det anføres i et spildevandsplanforslag, at der etableres et fællesprivat spildevandsanlæg, skal de berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter for spildevandslavet tinglyses på de berørte ejendomme, når det fællesprivate spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen. Kommunen kan stille et udkast til vedtægter til rådighed for kommende spildevandslav.

Fællesprivate spildevandsanlæg kan overtages af Assens Forsyning A/S på nærmere bestemte vilkår.

Grænse mellem offentlig og privat kloak

Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige stikledning og det private kloakanlæg.

Ved fællesprivate spildevandsanlæg ligger snitfladen ved områdeafgrænsningen (den yderste matrikulære grænse) til det fællesprivat kloakerede område.

Offentlige spildevandsanlæg på privat grund

I forbindelse med kloakering af ejendomme i det åbne land samt ved udvidelser og ændringer af kloakoplande kan det blive nødvendigt at etablere spildevandsanlæg (pumpestationer, ledninger, bassiner m.m.) på private arealer.

Generelt gælder det, at offentlige spildevandsanlæg etableret på privat areal sikres ved tinglysning af deklaration på de enkelte matrikler. Grundejere, der berøres af ovennævnte, vil blive kontaktet af Assens Forsyning A/S under detailprojekteringen. Så vidt muligt søges at indgå frivillige aftaler mellem de berørte grundejere og Assens Forsyning A/S. Alternativt kan kommunen gennemføre ekspropriation.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links