Status

Kloakeringsstruktur

På nedenstående kort er det vist, hvordan de forskellige kloakeringsprincipper er fordelt i Assens Kommune. Kloakeringsstrukturen kan endvidere ses af planens kortbilag.

En stor del af kloaknettet er separatkloak, hvor at regnvand og spildevand er adskilt. Som det ses af kortet, er de tilbageværende fælleskloakerede oplande primært beliggende i den centrale del af Assens by samt dele af Haarby, Vissenbjerg og Aarup. Derudover er der en række mindre byområder, hvor der endnu er fællessystem. Separering af regn- og spildevand i de fælleskloakerede områder har høj prioritet, da alt spildevand i kommunen på sigt skal pumpes til det nye Assens Renseanlæg.

De øvrige områder er enten separatkloakeret eller spildevandskloakeret. Ved spildevandskloakering håndteres regnvandet lokalt, mens det ved separatkloakering ledes til Assens Forsyning A/S’ regnvandskloak og derfra videre til en lokal recipient via rørsystemer og eventuelt bassin til forsinkelse og rensning af regnvandet. I de områder, hvor der er spildevandskloakeret, er befæstelsesgraden normalvis lav, således at det giver god mulighed for nedsivning af regnvand lokalt.

Faktaboks – Recipient

En recipient bruges om vandløb, sø og hav, der modtager renset eller urenset spildevand.

Det er muligt at udtræde delvist af kloakfællesskabet - dvs. udtræde for regnvand - i dele af Barløse, Ørsted, Assens, Glamsbjerg, Haarby, Verninge og Brylle. De områder, hvor kommunen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvist fremgår af spildevandsplanens kort