Retningslinjer

Ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse

I dette afsnit beskrives retningslinjer og vilkår for administration af afløbsforhold fra ejendomme i spredt bebyggelse, hvor regn- og spildevand ikke er tilsluttet det offentlige afløbssystem.

Faktaboks - Spredt bebyggelse

I spildevandsbekendtgørelsen bliver Spredt bebyggelse defineret som enkelt eller fælles udledninger fra ejendomme med en samlet spildevandsbelastning på 30 PE (personækvivalenter) eller derunder. Spildevandet fra disse udledninger må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand eller have en væsentlig anden sammensætning.

Minirenseanlæg (foto: Watersystems A/S).