Skip til hoved indholdet
  Hjem Retningslinjer Ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse

Ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse

I dette afsnit beskrives retningslinjer og vilkår for administration af afløbsforhold fra ejendomme i spredt bebyggelse, hvor regn- og spildevand ikke er tilsluttet det offentlige afløbssystem.

Faktaboks - Spredt bebyggelse

I spildevandsbekendtgørelsen bliver Spredt bebyggelse defineret som enkelt eller fælles udledninger fra ejendomme med en samlet spildevandsbelastning på 30 PE (personækvivalenter) eller derunder. Spildevandet fra disse udledninger må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i husspildevand eller have en væsentlig anden sammensætning.

Minirenseanlæg (foto: Watersystems A/S).

Ukloakerede ejendomme i spredt bebyggelse

Der skal søges om tilladelse til nedsivning af renset spildevand samt tag- og overfladevand hos Assens Kommune. Ved meddelelse af tilladelser efter gældende lovgivning lægges et sæt administrative retningslinjer for grundvandshensyn også til grund for tilladelsen, se nedenstående skema med tilhørende noter.

Regnvandsbassiner uden tæt membran betragtes også som nedsivning, og de samme retningslinjer gælder derfor i disse tilfælde.

I hver enkelt sag foretages en konkret vurdering, hvor almene vandværkers indvindingsoplande samt OSD-områder (områder med særlige drikkevandsinteresser) mv. tages i betragtning.

 

Type af spildevand

Områder inden for almene vandværkers indvindingsoplande

Områder inden for OSD 

Områder uden for OSD og almene vandværkers indvindingsoplande 

Tagvand

Ja* 

Ja* 

Ja 

Overfladevand fra befæstede arealer

Individuel vurdering i forhold til anvendelse, jordbundsforhold mv. 

Individuel vurdering i forhold til anvendelse, jordbundsforhold mv. 

Ja, hvis afstanden til boringer med drikke- vandskvalitet er > 25 m, samt at arealet ikke bliver brugt til parkering af mere end 20 biler 

Spildevand < 30 PE 

Ja, hvis afstanden til vandforsyningsboringer er > 300 m**. Kan nedsættes i helt specielle tilfælde***  

Ja, hvis afstanden til vandforsyningsboringer er > 300 m**. Kan nedsættes til 75 m ved gunstige hydrogeologiske forhold.

Ja, hvis afstanden til vandforsyningsboringer er > 300 m**. Kan nedsættes til 75 m ved gunstige hydrogeologiske forhold.

Spildevand > 30 PE 

Nej

Nej 

Ja 

Noter til skemaet:
* Tagvand fra større husdyrsbrug og industrivirksomheder skal vurderes særskilt.
** De 300 meter gælder ved vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet. Hvor der ikke er krav til kvaliteten – f.eks. markvandingsboringer er kravet kun 150 meter.
*** I henhold til § 31 i Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 1469 af 12/12/2017 ).

Der er i spildevandsplanen ikke udpeget områder i det åbne land, hvor afledning af spildevand skal ske til nedsivningsanlæg. Der er heller ikke udpeget områder, hvor nedsivningsanlæg ikke må etableres.

Assens Kommune vurderer muligheden for etablering af nedsivningsanlæg på baggrund af konkrete ansøgninger om tilladelse til nedsivning af renset spildevand, og der gives tilladelse, hvis gældende lovgivning på området kan overholdes.

I henhold til gældende regler tillades etablering af nedsivningsanlæg indenfor vandværkers indvindingsoplande samt OSD–områder (områder med særlige drikkevandsinteresser). De vejledende afstandskrav kan fraviges, hvis sagsbehandlingen i det konkrete tilfælde viser, at det er muligt.

Nye nedsivningsanlæg skal etableres med pumpebrønd således, at spildevandet trykkes ud i sivestrengene og dermed fordeles jævnt over sivearealet.

Assens Kommune meddeler tilladelse til udledning af renset spildevand til vandmiljøet fra f.eks. minirenseanlæg efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. Der skal udtages prøver til analyse af det rensede spildevand for at sikre, at gældende grænseværdier for organisk stof og næringsstoffer er overholdt.

Assens Kommune meddeler tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) til recipient, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. Ifølge kommuneplanen skal nye og forøgede udledninger til stillestående vandområder så vidt muligt undgås.

Udledningen af regnvand til recipient skal forsinkes f.eks. via et regnvandsbassin således, at udledningen ikke medfører hyppigere eller større oversvømmelser af vandløbet, end hvad der ville være tilfældet ved afstrømning fra vandløbets naturlige opland, jf. vejledning til spildevandsbekendtgørelsen. Det skal endvidere sikres, at udledningen ikke er til hinder for opfyldelse af miljømålet for recipienten - det vil sige, at recipienten f.eks. skal beskyttes mod erosion.

Inden der meddeles tilladelse til udledning til et vandløb (herunder drænledninger), skal kommunen sikre, at der er foretaget en vurdering af vandløbets kapacitet. Det er som udgangspunkt ansøger, der leverer kapacitetsvurderingen. Hvis der ikke er tilstrækkelig kapacitet til stede i vandløbet kan ansøger anmode om, at der gennemføres en reguleringssag, jf. vandløbsloven og bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.. Et vandløb må kun reguleres efter tilladelse fra Assens Kommune.

Læs mere om regnvandsbassiner her.

Alle ejendomme i Assens Kommune med egen bundfældningstank er automatisk tilmeldt tømningsordningen. Tømningsordningen er således obligatorisk. Tømningsordningen sikrer, at tømning af bundfældningstanke og bortskaffelse af slammet bliver udført på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde samt sikrer kontrol af bundfældningstankenes funktion og tilstand.

Tømningsordningen omfatter ca. 2.500 ejendomme i Assens Kommune. De nærmere bestemmelser vedrørende tømningsordningen fremgår af kommunens Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Assens Kommune. Tømningsbidraget fremgår af takstbladet på Assens Forsyning A/S’ hjemmeside.

Den daglige drift af tømningsordningen varetages af Assens Forsyning A/S, mens myndighedsansvaret ligger hos Assens Kommune.

Faktaboks – bundfældningstank

En tank eller brønd, der som regel er nedgravet. Andre betegnelser for en bundfældningstank kan være septiktank, hustank, trekammertank eller emscherbrønd. Bundfældningstanken anvendes til simpel decentral rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. I bundfældningstanken tilbageholdes bundfældelige stoffer og flydestoffer såsom papir, fedt m.v., mens kun en lille del af spildevandets forurenende stoffer fjernes. Fra bundfældningstanke ledes spildevandet typisk videre til yderligere rensning i et minirenseanlæg, nedsivningsanlæg eller lignende renseløsning eller det udledes direkte til recipient.

For helårsboliger skal bundfældningstanken tømmes mindst én gang om året for at sikre, at den fungerer effektivt. Tanke ved sommerhuse tømmes hvert andet år.

Spildevand fra samletanke skal afleveres på et af de offentlige renseanlæg i kommunen. Ejendomme med samletanke er dermed ikke en del den obligatoriske tømningsordning.

Takst for aflevering af spildevand fra samletanke fremgår af takstblad på Assens Forsyning A/S’ hjemmeside.

Faktaboks – Samletank

Betegnelse for en lukket tank eller beholder, der anvendes til opsamling af alt spildevand fra én eller flere ejendomme. Samletanke anvendes i områder, der ikke er kloakerede. Samletanken tømmes efter behov (når den er fuld) af en slamsuger, som kører indholdet til renseanlægget. Samletanke skal være forsynet med overløbsalarm.

Ifølge statens vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser skal der gennemføres forbedret spildevandsrensning på ejendomme i spredt bebyggelse, hvor det vurderes, at udledning af spildevand fra ejendommen bidrager til manglende målopfyldelse af nedstrømsliggende vandområder. Indsatsen realiseres ved at påbyde forbedret spildevandsrensning via installation af decentrale private renseanlæg på de berørte ejendomme eller ved at kloakere de berørte ejendomme og aflede spildevandet til spildevandsselskabets renseanlæg.

I Assens Kommune skal spildevandsrensningen som minimum opfylde renseklasse SO eller SOP. Læs mere om renseklasser her.

Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne, skal påbuddet varsles i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Først herefter meddeles det egentlige påbud om forbedret spildevandsrensning eller om tilslutning til offentlig kloak.

Det er ikke afgørende for meddelelse af et påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af et vandområde er stort eller lille, idet ingen ejendom har ret til at forurene. Modtageren af påbuddet kan således ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret via konkrete målinger eller analyser.

Kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S

I forbindelse med udstedelse af påbud om forbedret spildevandsrensning til helårsboliger skal kommunen tilbyde grundejerne mulighed for kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S. Hvis ejendommens ejer(e) accepterer tilbuddet om kontraktligt medlemskab, indgås der kontrakt med Assens Forsyning A/S. Det betyder, at Assens Forsyning A/S er forpligtet til at etablere, drive og vedligeholde et renseanlæg på ejendommen, som lever op til det fastsatte rensekrav. Anlægget ejes af grundejeren, som derfor er forpligtet til at forsikre anlægget. Der betales tilslutningsbidrag til Assens Forsyning A/S, ligesom der betales vandafledningsafgift til Assens Forsyning A/S.

Ejeren af ejendommen skal selv udføre eventuel omlægning af kloakledninger og sløjfning af gammel bundfældningstank på ejendommen. Ejeren skal også selv stå for vedligeholdelsen af egne kloakledninger og evt. ny bundfældningstank, samt afholde udgifter til el og vand. Assens Forsyning A/S står for tømning af bundfældningstanken. Tag- og overfladevand skal fortsat håndteres lokalt på ejendommen.

Tilslutningsbidraget forfalder ved kontraktens indgåelse, og vandafledningsafgift kan opkræves fra spildevandsanlæggets tages i brug.

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab kan kun gives til helårsboliger, hvorfra der alene afledes husspildevand, og omfatter således ikke sommerhuse og erhvervsejendomme. Helårsboliger med fællesprivate spildevandsanlæg kan heller ikke modtage tilbuddet.

Kontrakten tinglyses af Assens Forsyning A/S på ejendommen, således at kontrakten gælder for den til enhver tid værende ejer af ejendommen.

Påbud om forbedret spildevandsrensning

Når du som grundejer modtager et påbud om forbedret spildevandsrensning, har du tre muligheder:

 1. Du ønsker ikke at tage imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S. Du sørger selv for at etablere et anlæg til forbedret spildevandsrensning, der overholder kravet til renseklasse. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren kan også hjælpe dig med at udfylde ansøgningen til kommunen.
 2. Du tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S. Assens Forsyning A/S etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning, der vælges af Assens Forsyning A/S. Anlægget ejes af grundejeren. Du er som ejer selv ansvarlig for etablering, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget frem til og med bundfældningstanken.
 3. Du tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S, men foretrækker et andet anlæg end det Assens Forsynings A/S foreslår, og som lever op til kravet om renseklasse. Assens Forsyning A/S etablerer, driver og vedligeholder den ønskede renseløsning. Du betaler en eventuel merpris for den ønskede renseløsning i forhold til den renseløsning, som Assens Forsyning A/S har tilbudt. Anlægget ejes af grundejeren. Du er som ejer selv ansvarlig for etablering, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlægget frem til og med bundfældningstanken.

Ved løsning 1 er grundejeren selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Hvis et påbud ikke efterleves, kan kommunen indskærpe, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.

Ved løsning 2 og 3 skal grundejeren, ud over tilslutningsbidrag og det årlige vandafledningsbidrag som opkræves af Assens Forsyning A/S, afholde øvrige afledte udgifter. Det kan f.eks. være ombygning/renovering af bundfældningstank, så gældende krav opfyldes, driftsudgifter såsom udgifter til el og vand til den valgte renseløsning, omlægning af kloakledninger samt forsikring af renseløsningen.

Tømning af bundfældningstanke er i alle tre tilfælde omfattet af den obligatoriske tømningsordning. Ved løsning 2 og 3 afholder Assens Forsyning A/S udgifter til tømning af bundfældningstanken.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven fastlægger Assens Kommune i spildevandsplanen, om en ejendom skal tilsluttes offentlig kloak. Herefter er der tilslutningspligt, når spildevandsselskabet har ført stik frem til grundgrænsen.

Den planlagte offentlige kloakering skyldes sædvanligvis krav i statens vandområdeplaner om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i spredt bebyggelse med henblik på opfyldelse af miljømålet for de lokale recipienter eller etablering af fjerntransportanlæg (afskærende kloakledninger) tæt forbi/gennem de enkelte ejendomme i spredt bebyggelse.

Som udgangspunkt spildevandskloakeres ejendomme i spredt bebyggelse, hvorved ejer fortsat selv skal håndtere afledningen af tag- og overfladevand på egen grund eller via fællesprivate kloakanlæg. I disse tilfælde opkræves ejendommene kun tilslutningsbidrag for spildevand.

Offentlig kloakering gennemføres efter følgende procedure:

 1. Assens Forsyning A/S udsender orienteringsbrev til ejendomsejere med information om kloakering og tidsplan for ejendommenes tilslutning.
 2. Ejer har derefter mulighed for at være i dialog med Assens Forsyning A/S om afklaring af spørgsmål, ønsker m.v.
 3. Assens Forsyning A/S igangsætter detailprojektering af det offentlige afløbssystem.
 4. Assens Forsyning A/S etablerer det offentlige afløbssystem.
 5. Assens Kommune udsender varsel og efterfølgende påbud om tilslutning til offentlig kloak til ejer med frist for tilslutning og fremsendelse af færdigmelding.
 6. Hvis et påbud ikke efterleves, kan kommunen indskærpe, at det ulovlige forhold bringes til ophør. Sker dette ikke, kan der indgives politianmeldelse.

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links