Mål og Baggrund

Mål og Baggrund

Spildevandsplan 2018-2027 beskriver status og giver en samlet oversigt over planlagte aktiviteter inden for spildevandsområdet i Assens Kommune. Spildevandsplan 2018-2027 erstatter den tidligere Spildevandsplan 2010-2014 med senere tillæg.

Spildevandsplanen indeholder i afsnit følgende:

Mål og Baggrund beskriver blandt andet spildevandsplanens lov- og plangrundlag samt kommunens specifikke målsætninger på spildevandsområdet.

Status beskriver den eksisterende spildevandsstruktur, spildevand i spredt bebyggelse, miljøtilstanden i recipienter, badevandskvalitet samt klimatilpasning.

Plan beskriver kommunens planer for spildevandsstruktur, spildevand i spredt bebyggelse, recipienter, byudvikling samt klimatilpasning.

Retningslinjer beskriver grundlaget for kommunens sagsbehandling vedr. afløbsforhold og at oplyse borgere, virksomheder, rådgivere m.v. om rettigheder og forpligtigelser i forhold til Assens Kommune og Assens Forsyning A/S.

Bilag viser spildevandsplanens bilag for henholdsvis skemaer relateret til kortbilagene samt ejendomme, der direkte påvirkes af plantiltag som følge af nye afskærende ledninger, separatkloakering mv..

Kort viser spildevandsplanens kortbilag.

Resumé

Spildevandplan 2018-2027 er udarbejdet af Assens Kommune i samarbejde med Assens Forsyning A/S. Formålet med spildevandsplanen er at give berørte grundejere, kommunens borgere og andre interesserede indsigt i kommunens planer på spildevandsområdet. Planen omhandler i hovedtræk følgende:

  • at muliggøre centralisering af rensestrukturen i Assens Kommune i form af ét nyt renseanlæg ved Assens by. Arbejdet med centralisering af rensestrukturen blev igangsat af Byrådet allerede med vedtagelse af Spildevandsplan 2010-2014, og hvor der senere er truffet principbeslutning om etablering af ét nyt renseanlæg ved Assens by. Centraliseringsstrategien skal bl.a. understøtte Assens Kommunes vision om Vilje til vækst samt kommunens og Assens Forsynings energi- og klimastrategi.

  • at muliggøre etablering af ny afskærende ledning til det nye Assens Renseanlæg.

  • at udpege områder, hvor afløbssystemet bliver fornyet og, hvor der skal ske en adskillelse af regn- og spildevand (separering).

  • at udpege områder, hvor det er muligt at ophæve tilslutningsretten og -pligten med hensyn til regnvand.

  • at fremlægge mål for, hvordan Assens Kommune kan tilpasse mere vand i fremtiden som følge af klimaforandringer, herunder mere og kraftigere regn samt havvandsstigninger.


Med spildevandsplanens søgefunktion "Hvad gælder for mig" kan alle borgere og virksomheder orientere sig om eksisterende og fremtidige spildevandsforhold på specifikke adresser i kommunen.