Skip til hoved indholdet
  Hjem Retningslinjer Kloakerede områder

Kloakerede områder

Assens Forsyning A/S har ansvaret for at bortskaffe spildevand samt tag- og overfladevand fra ejendomme i fælles- og separatkloakerede områder samt bortskaffe spildevand fra ejendomme i spildevandskloakerede områder.

I dette afsnit beskrives retningslinjer og vilkår for administration af afløbsforhold når regn- og spildevand er tilsluttet det offentlige afløbssystem.

Faktaboks – Spildevand

I Spildevandsbekendtgørelsen bliver Spildevand defineret som alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer (tag- og overfladevand).

I nærværende spildevandsplan anvendes ’spildevand’ om husspildevand og processpildevand, mens ’regnvand’ anvendes om tag-og overfladevand.

Men lovmæssigt vil regnvand, som falder på tage og andre helt eller delvist befæstede arealer, blive defineret som spildevand.

Kloakerede områder

Alt arbejde med afløbssystemer inden for skel må kun udføres af autoriserede kloakmestre, jf. autorisationsloven.

Undtaget fra kravet om autorisation som kloakmester er udførelse af faskiner med tilhørende ledninger til nedsivning af uforurenet tag- og overfladevand fra beboelsesbygninger med tilknyttede udhuse, carporte og garager eller fra landbrugsejendommes driftsbygninger.

Undtagelsen er betinget af, at anlægget anbringes på ejendommens egen grund og i øvrigt udføres efter de gældende forskrifter i bygningsreglementet og miljøbeskyttelsesloven.

Undtagelsen giver ikke ret til at foretage afpropning eller øvrige indgreb i eksisterende afløbsinstallationer herunder afkobling og tilslutning til Assens Forsyning A/S' afløbssystem uden, at der foreligger en autorisation som kloakmester.

Den præcise undtagelsesbestemmelse fra kravet om autorisation kan læses her.

I forbindelse med de globale klimaændringer forekommer hyppigere skybrudslignende regnskyl, som overbelaster de offentlige afløbssystemer.

Ansvarsforhold

Hvis din kælder oversvømmes med kloakvand under et skybrudslignende regnskyl, er det juridisk set ikke Assens Forsyning A/S’ ansvar. Som grundejer skal du derfor sørge for at anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. Assens Forsyning A/S kan kun drages til ansvar, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra forsyningsselskabets side.

Ejeren af en ejendom er ansvarlig for alle installationer på ejendommen – herunder også stikledninger, der forbinder ejendommens rør med det offentlige afløbssystem. Assens Forsyning A/S har ansvar for stikledningen fra hovedkloakken og frem til ejendommens skel eller skelbrønd.

Årsager til vand i kælderen

Der findes forskellige årsager til vand i kælderen. De mest almindelige årsager er oplistet nedenfor:

 1. Kraftige eller længerevarende regnskyl i fælleskloakerede oplande. Ved meget kraftige eller længerevarende regnskyl kan regnvand opblandet med spildevand stuve op i fælleskloakledningen. Hvis ledningen bliver fyldt op, vil vandet stuve videre tilbage i stikledningen og op i kælderen. Jo lavere din kælder ligger i forhold til terræn, jo større er risikoen for, at den bliver oversvømmet med spildevand opblandet med regnvand.
 2. Fejlkoblinger i spildevandssystemet. Tilsvarende som ovenstående kan der ved kraftig nedbør medføre opstuvning i spildevandssystemet, der ikke er dimensioneret til den øgede belastning. Opstuvningen kan medføre indtrængende vand i kældre.
 3. Defekte eller for små kloakledninger. De kloakledninger, som leder spildevandet væk fra dit hus kan med tiden blive defekte, for små eller være fyldt med planterødder. Dette kan betyde, at rørene ikke kan lede spildevand væk fra din grund i tilstrækkeligt omfang, hvorved spildevandet kan stuve op i din kælder.
 4. Utætte installationer eller høj grundvandstand. En utæt tagnedløbsbrønd eller et utæt vandrør kan føre til vand i kælderen. Desuden kan grundvandet stige efter en periode med meget regn. Forhøjet grundvandsstand kan ses og mærkes, idet jord og kældervægge er fugtige.
 5. Hovedkloakken er stoppet. Hvis hovedkloakken stopper eller bryder sammen kan spildevandet ikke ledes væk, og spildevandet vil stuve tilbage i stikledningen og ind i kælderen.

Gode råd for at mindske risikoen for vand i kælderen

 • Overvej om du har brug for dit afløb i kælderen. Hvis ikke, kan du få en kloakmester til at sløjfe det.

 • Rens dine tagrender, så blade og kviste ikke stopper tagnedløbsbrønde.

 • Etablér en tæt opkant omkring kælderskakte og lyskasser, så vandet ikke kan løbe fra terræn og ind i kælderen.

 • Sørg for nem adgang til alle brønde, så de hurtigt kan renses i tilfælde af tilstopning.

 • Hold øje med terrænet omkring husets brønde – hvis jorden sætter sig, kan det være tegn på, at der er en defekt brønd eller ledning.

 • Højvandslukkeventil - for at mindske risikoen for vand i kælderen, når det regner kraftigt, kan du som grundejer få en autoriseret kloakmester til at installere en højvandslukkeventil i ejendommens afløbsbrønd. I særlige tilfælde afholder Assens Forsyning A/S udgiften til indkøb og etablering af højvandlukkeventilen, men det er altid grundejer, som står for drift og vedligeholdelse af ventilen. Læs mere om højvandslukkeventiler her

En højvandslukkeventil skal sikre, at tilbagestuvning i en afløbsledning ikke skaber oversvømmelse i bygninger.

Ved etablering af et højvandslukke i etageboliger og virksomheder skal der søges om tilladelse hos Assens Kommune. Højvandslukkeventilen må aldrig anbringes på stikledningen fra boligblokke eller virksomheder.

Ved etablering af et højvandslukkeventil inde i et en-familiehus kræves ikke tilladelse, men etableringen skal udføres efter nedenstående retningslinjer: Installation af en højvandslukkeventil skal følge de generelle krav til vand- og afløbsinstallationers udformning, som fremgår af gældende bygningsreglement. Hvis der afviges fra disse retningslinjer skal der, uanset bygningstype, søges om dispensation hos Assens Kommune. Dette gælder også, hvis man f.eks. ønsker at etablere en højvandslukkeventil på en stikledning ved et en-familiehus.

Etablering af et højvandslukke skal ske efter retningslinjerne i DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Det skal være udstyret med to af hinanden uafhængige klapper. Begge klapper skal virke automatisk, og den ene skal desuden kunne lukkes manuelt.

Der må kun anvendes CE-mærkede højvandslukker.

Den europæiske standard for højvandslukker DS/EN 13564 angiver, at der findes 6 forskellige typer højvandslukker. Dog kan der kun anvendes følgende typer i Danmark:

 • Type 2 (anvendes kun til regnvand)
 • Type 3 (anvendes til regn- og spildevand)
 • Type 5 (anvendes kun til regnvand)

Et højvandslukke til spildevand skal være forsynet med visuel og akustisk alarm, og skal være anbragt således, at den er tilgængelig for betjening, inspektion, rensning og vedligeholdelse.

Hvis det fremgår af kommunens spildevandsplan, kan Assens Kommune i henhold til miljøbeskyttelsesloven påbyde ejeren af en ejendom og/eller virksomhed at foretage separatkloakering på egen grund i forbindelse med, at et offentligt fællessystem ændres til et separatsystem.

Separatkloakering af et fælleskloakeret opland vil typisk være begrundet af:

 • at et eller flere overløbsbygværker i kloakoplandet belaster en målsat recipient i et omfang, så målsætningen ikke kan opfyldes.
 • at det eksisterende fællessystem er nedslidt og generelt trænger til udskiftning.
 • at risikoen for opstuvninger i kældre og på terræn kan reduceres væsentligt.
 • at den hydrauliske belastning af nedstrøms beliggende afløbssystemer, pumpestationer, renseanlæg m.v. kan reduceres, med reduktion i driftsomkostninger til følge.

Ved separatkloakering udskifter Assens Forsyning A/S det offentlige en-strengede fællessystem, hvor regn- og spildevand løber i samme ledning til et nyt to-strenget separatsystem og fører ét spildevandsstik og ét regnvandsstik frem til hver enkelt grundgrænse. Efter gennemførelse af separatkloakeringen afledes alt spildevand i en spildevandsledning, mens tag- og overfladevand afledes i en regnvandsledning.

De pågældende grundejere er herefter forpligtet til for egen regning at adskille spildevand og regnvand på egen grund i separate afløbssystemer og tilslutte sig de to stik, der er ført frem til grundgrænsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

Tidsfristen for separatkloakering på egen grund fastsættes af Assens Kommune og vil fremgå af kommunens påbud. Normalt stilles der krav om tilslutning inden 6 måneder, men andre frister kan forekomme afhængigt af projektets omfang og kompleksitet.

Påbud om separatkloakering har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 30.

Tilledning af spildevand til en separat regnvandsledning eller tilledning af regnvand til en separat spildevandsledning kaldes en fejlkobling. Fejlkoblinger af spildevand på separate regnvandsledninger medfører, at spildevand ledes urenset til vandmiljøet. Fejlkoblinger af regnvand på separate spildevandsledninger medfører forøgede pumpetider (energiforbrug) under regn ved spildevandspumpestationer samt risiko for oversvømmelser af f.eks. kældre med spildevand opblandet med regnvand.

Sporing af fejlkoblinger har derfor meget høj prioritet, men det er generelt et stort og ressourcekrævende arbejde.

Ved fejlkoblinger på privat grund meddeler kommunen påbud om udbedring af fejlen til ejer af ejendommen.

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen kan kommunen give tilladelse til, at en ejendom/virksomhed, der er tilsluttet offentlig kloak, får ophævet sin tilslutningsret og -pligt helt eller delvist og efterfølgende udtræder helt eller delvist af det offentlige kloakfællesskab.

Tilladelse til hel eller delvis udtræden af Assens Forsyning A/S kan meddeles af kommunen, hvis følgende forudsætninger er opfyldt:

 • Der er overensstemmelse med Assens Kommunes spildevandsplan.
 • Der er enighed herom mellem grundejeren/virksomheden og Assens Kommune.
 • Der ikke sker en væsentlig forringelse af Assens Forsyning A/S samlede økonomi.
 • Assens Forsyning A/S fortsat kan fungere teknisk forsvarligt.

Hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab forudsætter, at tilladelse til alternativ bortskaffelse eller afledning er meddelt, hvilket kræver, at følgende forudsætninger er opfyldt:

 • Målene for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande samt målene for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet ikke tilsidesættes, jf. vandområdeplanen med tilhørende bekendtgørelser.
 • Kravene i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 10 (vedr. udledning fra offentlige renseanlæg) fastholdes, selvom der sker reduktion i den godkendte kapacitet.
 • Den samlede spildevandsmængde ikke renses dårligere end hidtil.

Med delvis udtræden af kloakfællesskabet menes udtræden for regnvand (tag- og overfladevand), hvorefter grundejeren eller virksomheden fremover selv bortskaffer regnvand, f.eks. ved lokal nedsivning. Ved udtræden for regnvand kan Assens Forsyning A/S i henhold til

Ved udtræden for regnvand følger Assens Kommune Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S, hvor spildevandsforsyningsselskabet kan foretage tilbagebetaling af et beløb. Tilbagebetalingsbeløbet kan højst fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, som ejendommen – på tidspunkt for udtræden – ville kunne opkræves for tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets hovedledningsnet. Beløbet for en eventuel tilbagebetaling fastsættes i hvert enkelt tilfælde individuelt.

Delvis udtræden af kloakfællesskabet vil typisk være begrundet af:

 • at den hydrauliske belastning af nedstrøms beliggende afløbssystemer, pumpestationer, bassiner, overløbsbygværker og renseanlæg kan reduceres,
 • at udledning fra et overløbsbygværk til en målsat recipient kan reduceres,
 • at risikoen for opstuvninger i kældre og på terræn kan reduceres,
 • at energiforbrug til pumpning kan reduceres,
 • at bassinvolumener kan reduceres/anvendes bedre,
 • at den lokale grundvandsdannelse øges,
 • at en traditionel (separat)kloakering er samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig.

Områder, hvor det er muligt at udtræde for regnvand fremgår af spildevandsplanens kortdel.

I stedet for at nedsive regnvandet eller lede det til kloakken kan man opsamle og genbruge det.

En simpel løsning er at opsamle regnvand i en eller flere mindre regnvandstønder, hvor regnvandet kan bruges til vanding i haven eller drivhuset.

Det er også muligt at installere et større regnvandsanlæg på ejendommen, hvor regnvandet anvendes til toiletskyl og tøjvask. Det medfører dog ikke, at man kan fritages fra at betale afgift af det afledte vand.

Der bør kun genanvendes regnvand, som falder på taget. Vand fra veje og parkeringsarealer bør ikke anvendes, da det kan være forurenet af partikler fra bilernes udstødning, olietab og rester fra bildæk, asfalt og lign.

Ved genanvendelse af tagvand skal du være opmærksom på følgende:

 • Hvis din ejendom har tag af zink eller kobber, bør regnvandet ikke anvendes til vanding af køkkenhaven, da koncentrationen af zink og kobber i vandet ofte vil være højere end de tilladte grænseværdier.

 • Hvis din ejendom har et eternittag fra før 1988, kan der være asbest i tagpladerne, og regnvandet bør derfor ikke bruges til tøjvask og vanding af køkkenhaven.

 • Hvis din ejendom har fået nyt tagpap på taget, bør regnvandet ikke anvendes til vanding af køkkenhaven, da det kan indeholde forurenende stoffer.

 • Hvis regnvandet løber gennem tagrender og nedløbsrør af zink eller kobber, kan vandet indeholde små mængder af disse sundhedsskadelige stoffer. Mængderne er dog så små, at der ikke menes at være nogen risiko forbundet med at bruge vandet i køkkenhave og drivhus.

 • Bestemmelser i bygningsreglementet og drikkevandsbekendtgørelsen skal overholdes jf. § 51 i spildevandsbekendtgørelsen.

 • Der skal være en ”plan B” til håndtering af regnvandet, når beholderen til opsamling er fuld. Du skal sikre, at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller overfladegener og, at vandet ikke løber ind til dinenaboer.

Det kræver ingen tilladelse at opsamle tagvandet fra dit hus i en samletank og bruge det til almindelig havevanding, hvis samletanken ikke er nedgravet.

Der skal søges om tilladelse hos Assens Kommune, hvis samletanken til tagvandet nedgraves. Dette gælder dog ikke mindre beholdere til opsamling af tagvand til almindelig havevandingsbrug i forbindelse med et almindeligt parcelhus, hvor beholderen er ren og ikke afgiver forurenende stoffer til omgivelserne.

Opsamling og indretning skal sikres mod overløb og overfladisk afstrømning, så der ikke opstår gene for naboer.

Opsamling og genanvendelse af tagvand for en enkelt bolig kræver ikke en ændring af spildevandsplanen, da det betragtes som værende af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.

Opsamling af regnvand fra tag.

Hvis tagvandet skal bruges til tøjvask eller toiletskyllevand skal det meddeles Assens Forsyning A/S, idet der så skal betales vandafledningsbidrag af det vand, der tilledes kloakken.

Der skal opsættes bimåler til registrering af vandforbrug i overensstemmelse med Assens Forsyning A/S’ retningslinjer herfor, jf. betalingsvedtægten.

Regnvandsanlæg skal udføres efter de samme regler, som gælder for afløbsinstallationer og for vandinstallationer. Vandinstallationer skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer og afløbsinstallationer reguleres gennem DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Afløbsinstallationerne i jord må kun udføres af autoriserede kloakmestre, og afløbsinstallationerne i bygninger samt vandinstallationerne må kun udføres af autoriseret kloak- og VVS-mester.

Ved ændring af vandinstallationer til regnvandsanlæg, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for vandforsyningsanlægget, skal regnvandsanlægget færdigmeldes til ejendommens vandforsyningsselskab.

For nye og eksisterende énfamiliehuse skal kommunen ikke foretage en byggeteknisk sagsbehandling i forbindelse med etablering af regnvandsanlæg. Det er grundejer, som har ansvar for, at bygningsreglementets krav og gældende forskrifter overholdes.

Etageboliger og erhverv skal altid indhente byggetilladelse til installation af et regnvandsanlæg.

Jævnfør Assens Kommunes Regulativ for husholdningsaffald gives der ikke tilladelse til installation og brug af køkkenkværne i husstande og virksomheder mv. i Assens Kommune. Afløbssystemer og renseanlæg i Assens Kommune er ikke forberedt til at modtage husholdningsaffald, og mere organisk affald kan i værste fald give problemer i spildevandssystemet.

Forbuddet omfatter alle husstande og virksomheder, der afleder deres spildevand til Assens Forsyning A/S.

Olie- og benzinudskillere

Olie- og benzinudskillere tilbageholder olie, benzin og andre upolære stoffer, der er lettere end vand. På den måde sikres det, at olien eller benzinen tilbageholdes og dermed ikke forårsager problemer med renseprocesserne på renseanlægget eller kommer ud i vandmiljøet via udløb fra regnvandssystemet.

Som udgangspunkt skal der etableres sandfang samt olie- og benzinudskiller på alle afløb, hvor der kan forekomme olie- og benzinrester.

Det er vigtigt, at olie- og benzinudskilleren har den rigtige størrelse og type, for at den skal virke efter hensigten.

Eksempler på krav om olie- og benzinudskillere

Som udgangspunkt vil der blive stillet krav om, at der skal etableres olie- og benzinudskiller ved:

 • direkte udledninger fra større og/eller trafikerede veje, f.eks. hovedveje og andre trafikerede befæstede arealer. Hvis afledningen sker gennem bassin med dykket udløb, skal der dog som udgangspunkt ikke etableres olie- og benzinudskiller.

 • påfyldningspladser (f.eks. pladser til påfyldning af brændstof).

 • vaskepladser og vaskehaller.

 • autoværksteder.

 • garageanlæg og parkeringshuse.

 • virksomheder hvor der vurderes at være aktiviteter, som kan give risiko for olie- eller benzinspild, f.eks. kørearealer.

 • parkeringsarealer

Parkeringsarealer

Ved afledning af overfladevand fra parkeringsarealer til personbiler med plads til mere end 20 personbiler, vil Assens Kommune lave en risikovurdering ud fra følgende retningslinjer:

 • I fælleskloakerede oplande stilles der som udgangspunkt ikke krav om etablering af olie- og benzinudskiller ved parkeringspladser. Der skal etableres sandfang inden afledning til fælleskloakken.
 • I separatkloakerede oplande stilles der som udgangspunkt ikke krav om olie- og benzinudskiller ved afløb fra parkeringspladser, hvor der er etableret et vådt regnvandsbassin med dykket udløb inden udledning til recipient. Der skal dog altid etableres sandfang inden afledning til spildevandsselskabets regnvandsledning.
 • I de tilfælde, hvor der hverken er etableret olie- og benzinudskiller eller vådt regnvandsbassin inden udløb til recipient foretager kommunen en konkret vurdering af behovet for en olie- og benzinudskiller. Der skal dog altid etableres sandfang inden udledning til regnvandsledning eller recipient.

Assens Kommune vurderer og afgør, hvornår det er nødvendigt at etablere olie- og benzinudskiller og hvilken udskillertype, der skal anvendes.

Assens Kommune vurderer, om der skal anvendes udskiller med omløb (by-pass) ved tilslutning til regnvandssystemet. Omløbsfunktionen gør, at der ved større regnmængder end udskilleren er dimensioneret til, sker en omledning af regnvandet uden om udskilleren. Dog skal udskilleren kunne klare ”first flush”, som er den første mængde regnvand, der ledes igennem systemet ved et regnskyl. ”First flush” indeholder store mængder sand og som oftest olie- og benzinrester, der ikke må ledes direkte til regnvandssystemet.

Ved dimensionering af udskiller med omløbsfunktion anvendes en fordelingsnøgle, hvor 10 – 20 % af vandmængden ledes til udskiller, og resten ledes til omløb uden om udskilleren ved meget store vandstrømme under ekstrem regn.

Olie- og benzinudskillere skal installeres således, at der ikke kan opstå undertryk på udløbssiden, hvorved indholdet af olie- og benzinudskilleren suges ud i afløbssystemet eller udledes til vandmiljøet (hævertvirkning). Olie- og benzinudskilleren skal desuden være forsynet med tætsluttende dæksel, og udskilleren skal være forsynet med udluftningsrør, hvis der er risiko for benzinspild på de arealer, som afvender til udskilleren.

Olie- og benzinudskillere skal ved nyanlæg forsynes med automatisk flydelukke og/eller alarm, som i hvert tilfælde aftales med Assens Kommune.

Dimensionering af olie- og benzinudskillere skal ske i henhold til DS/EN 858-2 og Rørcenteranvisning 006, Olieudskilleranlæg, og skal være CE-mærket i henhold til DS/EN 858-1.

Krav og retningslinjer for dimensionering  af olie- og benzinudskillere af afklares for den enkelte sag i samråd med Assens kommune og Assens Forsyning A/S.

Der skal altid etableres sandfang foran en olie- og benzinudskiller.

Sandfang i tilknytning til en olie- og benzinudskiller skal dimensioneres ud fra den vandstrøm, der ledes til udskilleren.

Ejerforhold

Olie- og benzinudskillere etableres og drives af virksomhed eller grundejer for egen regning, og den placeres på egen matrikel. Hvis den placeres på anden mands matrikel, skal det tinglyses.

Måle- eller prøvetagningsbrønd

Assens Kommune vurderer i hver enkelt tilfælde, om der skal etableres en måle- eller prøvetagningsbrønd (så det er muligt at udtage en spildevandsprøve til analyse) efter olie- og benzinudskilleren.

Tømning

Sandfang samt olie- og benzinudskillere skal tilmeldes til den kommunale tømningsordning.

Sandfang og olie- og benzinudskiller skal tømmes i henhold til Assens Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.

Det er muligt at ansøge Assens Kommune om at få fritagelse fra at bruge den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere.

Kloakerede områder

Spildevand, som indeholder fedt, giver problemer i afløbssystemet, fordi fedtet tilstopper kloakledningerne. Fedtholdigt spildevand skal derfor ledes igennem et slamfang og en fedtudskiller, inden det afledes til spildevandssystemet.

Der stilles som udgangspunkt krav om fedtudskiller på afløb fra virksomheder, hvor der under normal drift kan forekomme fedt i afløbsvandet, og hvor der er risiko for spild af fedt og olie (vegetabilsk eller animalsk), f.eks. restauranter, pizzeriaer, grillbarer, slagtere, bagerier og institutionskøkkener.

Der skal altid etableres et slamfang før fedtudskilleren.

Det er vigtigt, at fedtudskilleren har den rigtige størrelse, hvis den skal virke efter hensigten. Derfor skal Assens Kommune godkende dimensioneringen, inden anlægget etableres. Dette gælder også, hvis udskilleren etableres indendørs.

Assens Kommune vurderer og afgør, om der skal etableres prøvetagningsbrønd.

Når fedtudskillere og slamfang skal etableres, renoveres eller flyttes, skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren skal altid fremsende færdigmelding af arbejdet til Assens Kommune. Ved etablering af en fedtudskiller i forbindelse med nybyggeri, tilbygning, ombygning eller andre forandringer herunder ændringer af byggeriets anvendelse, kræves også en byggetilladelse.

Det er en generel målsætning at begrænse afledningen af tag- og overfladevand til det offentlige afløbssystem. Assens Kommune ønsker at imødegå overbelastning af afløbssystemet som følge af fremtidige klimaændringer, der varsler øgede nedbørsmængder og mere ekstreme regnhændelser.

For at undgå, at afløbssystemet bliver overbelastet, er der fastsat grænser for, i hvor stor udstrækning forskellige typer arealer må befæstes:

Arealanvendelse, jf. kommuneplan og lokalplaner Maksimalt tilladelig befæstelsesgrad 
 Boligområde  0,4
 Blandet bolig og erhverv  0,6
 Erhvervsområde  0,7
 Centerområde  0,8
 Sommerhusområde  0,15
 Område til offentlige formål  0,5
 Tekniske anlæg  0,6
 Landområde  0,3

De fastsatte værdier skal følges, når der laves nye tilslutninger, eller når eksisterende tilslutninger ændres.

Af spildevandsplanens skemadel fremgår de aktuelle befæstelsesgrader for de enkelte kloakerede oplande. De forskellige typer arealer er inddelt i kategorier efter, hvad de må anvendes til ifølge kommuneplan og lokalplaner. Befæstelsesgraden angiver den andel af tag- og overfladevand, der maksimalt må afledes til afløbssystemet fra ejendommens areal uden forsinkelse. En befæstelsesgrad på 0 svarer til, at intet tag- og overfladevand må afledes til afløbssystemet, mens en befæstelsesgrad på 1 svarer til, at tag- og overfladevand fra hele matriklens samlede areal må afledes til afløbssystemet uden forsinkelse.

Hvis man vil befæste en større del af grunden end ovenstående skema giver mulighed for, skal tag- og overfladevand fra den del af arealet, der overskrider den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad, enten nedsives på egen grund eller som udgangspunkt forsinkes til 1 l/s pr. hektar, før det afledes til afløbssystemet. I de tilfælde, hvor den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad ønskes overskredet, skal der foretages en konkret vurdering i forhold til kapaciteten i det offentlige afløbssystem hos Assens Forsyning A/S. Herefter kan der gives tilladelse hos Assens Kommune.

Ved afledning af overfladevand fra byggemodninger gælder samme betingelser som nævnt ovenfor.

Assens Kommune vil generelt i forbindelse med byggeprojekter (nybyggeri, udvidelser, ændringer m.v.) vejlede om muligheder for at begrænse tilledningen af overfladevand til det offentlige afløbssystem. Dette kan gøres ved etablering af mindst mulig befæstelse, arealer med permeabel befæstelse, nedsivning af overfladevand m.v. på egen grund. Assens Kommune kan i den forbindelse også indgå i dialog om klimatilpasningsløsninger.

Assens Kommune arbejder for at skabe flere blå/grønne løsninger, hvor regnvand betragtes som en ressource. I forbindelse med nybyggeri er det oplagt, at kommune, forsyning og bygherre indgår i tæt dialog om løsninger der giver synergi. For eksempel ved at skabe løsninger, som begrænser belastningen på forsyningens ledningsnet og som reducerer risikoen for, at kraftige regnhændelser skader bygninger og lignende. I stedet kan regnvandet bidrage til læring, forskønnelse af områder eller rekreative oplevelseselementer.

Betalingsregler

Assens Forsyning har i medfør af gældende Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. udarbejdet en betalingsvedtægt med ikrafttræden den 1. januar 2017, der gælder for ejendomme, som er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kloakforsyningen i Assens Kommune. Betalingsvedtægten omfatter endvidere de betalingsmæssige forhold for den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke.

Kontraktligt medlemskab af Assens Forsyning A/S for ejendomme i det åbne land hører også under vedtægten.

Vedtægten gælder for både eksisterende og fremtidige spildevandsanlæg.

Betalingsvedtægten har til formål at angive betalingsreglerne for opkrævning af de forskellige bidrag til finansiering af etablering, drift og vedligeholdelse af de offentlige spildevandsanlæg.

Betalingsvedtægten oplyser, hvilke udgifter og indtægter, der hører under Assens Forsyning A/S' område.

Assens Forsyning A/S administrerer betalingsvedtægten og fastsætter prisliste (takster), som skal legalitetsgodkendes af Assens Kommune én gang om året for det kommende år. Takster fremgår af Assens Forsyning A/S’ hjemmeside

Tilslutningsbidrag betales i forbindelse med tilslutning til offentlig kloak og opkræves som et standardbidrag pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m2 grundareal for erhvervsejendomme. Hvis der udelukkende er ført et spildevandsstik frem til ejendommen, betales 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis der udelukkede er ført et regnvandsstik frem til ejendommen, betales 40 % af standardtilslutningsbidraget. Tilslutningsbidraget indeksreguleres hvert år 1. januar.

Takster fremgår af Assens Forsyning A/S’ hjemmeside

Vandafledningsafgift udgøres af et fast bidrag pr. tilsluttet spildevandsstik samt et variabelt bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug.

Takster fremgår af Assens Forsyning A/S’ hjemmeside

Der opkræves supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer af boligejendomme og erhvervsejendomme, hvis matriklen udstykkes eller ved forøgelse af grundarealet, sammenlægning af matrikler o.l..

Ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand til det offentlige spildevandsanlæg skal betale særbidrag, hvis afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsanlægget.

Assens Forsyning A/S skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særlig forurenet spildevand.

Beregning og opkrævning af særbidrag er nærmere beskrevet i Betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

Vejbidrag sikrer at veje, pladser og lignende, som er tilsluttet det offentlige afløbssystem, betaler til de offentlige spildevandsanlæg i lighed med de øvrige tilsluttede brugere. Vejbidraget er et årligt bidrag, som beregnes som en procentdel af spildevandsselskabets udgifter til ledningsanlæg, herunder regnvandsbassiner, pumpestationer mv.. Vejbidrag for statsveje betales af Vejdirektoratet, og vejbidrag for kommuneveje betales af Assens Kommune.

Beregning og opkrævning af vejbidrag er nærmere beskrevet i Betalingsvedtægt for Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links